088-1111888

Privacy Verklaring

Intelectric Privacy Verklaring

Definities:

Intelectric:
Technical Innovation Group en de daaraan gelieerde ondernemingen, zoals beschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Directie:
De directie van Intelectric, zoals vermeld in het register van de Kamer van Koophandel.

Persoonsgegevens:
Naam, functie, adresgegevens, telefoonnummer(s), emailadres(sen)

Relatie:
Cliënten, toeleveranciers, dienstverleners, opdrachtgevers, samenwerkingspartners waarmee Intelectric een zakelijke overeenkomst is aangegaan c.q. een factuurrelatie heeft.

Doeleinden verwerking
Intelectric gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens om de activiteiten te kunnen uitvoeren die passen bij de doelstellingen van Intelectric in de breedste zin van het woord, zoals beschreven in de oprichtingsakte(n) of in het register van de Kamer van Koophandel. We gebruiken uw gegevens niet voor het maken van een persoonsprofiel of met een ander doel dan u kwalitatief goed werk te kunnen blijven bieden.

Wettelijke grondslag verwerking
Intelectric verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
– Toestemming van u als de betrokkene. Als relatie van Intelectric heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
– De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of afspraak die u heeft gemaakt met de aannemer van de werkzaamheden of direct met ons.
– De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld vanuit de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA),
Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Intelectric heeft naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres uit de volgende bron(nen) verkregen:
– Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres worden verstrekt door u, o.a. via het contactformulier op onze website en visitekaartjes of door de opdrachtgever waarvoor wij als partner werkzaam zijn.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Intelectric geeft uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door projectregistratiesoftware, dat de gegevens opslaat in Nederland op onze eigen servers. Deze software werkt conform de vereisten van de huidige privacywetgeving.

Intelectric conformeert zich qua gegevensverwerking op het vlak van privacy aan de werkwijze van grote nationale en internationale organisaties zoals Microsoft, Google, KPN, T-mobile of soortgelijke organisaties en providers op dit vlak en kan daar geen directe invloed op uitoefenen. Waar mogelijk kiest Intelectric voor de hoogste vorm van privacybescherming, indien deze organisaties daar een keuzemogelijkheid toe bieden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Intelectric worden bewaard, minimaal voor de duur van 25 jaar en maximaal totdat u aangeeft niet meer van onze diensten gebruik te willen maken. Deze termijn is o.a. gekozen vanwege de garantietermijnen die op onze werkzaamheden van toepassing zijn.

Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen. Indien Intelectric wisselt van eigenaar, vragen wij vooraf uw toestemming om de gegevens aan de nieuwe eigenaar over te dragen.

Rechten van relaties
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als relatie heeft u ook het recht Intelectric te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare vorm terug te krijgen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intelectric , neem dan contact op met de directie via onderstaande contactgegevens. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Meer informatie over de bovenstaande door Intelectric getroffen waarborgen, voor een kopie van de getroffen maatregelen, voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen van uw persoonsgegevens door Intelectric kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Ook een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering van uw gegevens, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk per email indienen. Hierbij kunnen wij u om uw identificatie vragen.

Dank voor uw medewerking.
Directie Intelectric
Intelectric
Sigarenmaker 9
5521 DJ Eersel
info@intelectric.nl